služby

[ Vypracovanie urbanistických, architektonických a interiérových štúdií ]

Kvalitná štúdia je dôležitý predpoklad pre spokojnosť klienta počas užívania stavby.Za každou úspešnou realizáciou sa skrýva dobre premyslený návrh.Na začiatku si klient určuje svoje predstavy a požiadavky (priestorové, materiálové, finančné,časové...) , následne sa urobí obhliadka miesta, prípadne zameranie, na základe ktorých vypracujeme prvý návrh vo variantách. Klient si vyberie variantu, ktorú ďalej upravujeme podľa jeho predstáv. Našou snahou je vytvoriť premyslený koncept s jednoduchým vtipným riešením pri primeranom množstve vynaložených prostriedkov.Štúdia je prezentovaná digitálne spracovanými pôdorysmi a priestorovým modelom, ktorý slúži ako podklad pre realistické zobrazenie priestorov formou farebných vizualizácií. Pomocou nich si vie klient lepšie predstaviť konečné riešenie, konfrontovať ho s vlastnými predstavami.Keď je klient s návrhom spokojný, pristupujeme k vypracovaniu projektovej dokumentácie. Vypracovanie štúdií a následne projektovej dokumentácie (v rozsahu podľa požiadaviek klienta) ponúkame v týchto oblastiach:

               bytové a rodinné domy
               občianske budovy
               priemyselné budovy
               rekonštrukcia a obnova budov
               interiér
               exteriér
               urbanizmus a územné plánovanie

Už v tomto stupni projektovej dokumentácie možno predbežne určiť predpokladané hrubé náklady stavby podľa zastavanej, úžitkovej plochy, resp. podľa veľkosti obostavaného priestoru.


[ Komplexná projektová činnosť– funkcia generálneho projektanta ]

Klientovi vieme ponúknuť komplexný projektový balík obsahujúci všetky stupne projektovej dokumentácie :

               Dokumentácia pre územné rozhodnutie
               Dokumentácia pre stavebné povolenie
               Realizačná dokumentácia
               Dokumentácia skutočného prevedenia stavby

Na základe presných podkladov je možné vypracovať presné kalkulácie.
Kvalitný projekt šetrí čas, úsilie a vynaložené prostriedky klienta.


[ Inžnierska činnosť]

V prípade záujmu zo strany investora vieme zabezpečiť komplexnú inžiniersku činnosť:

               prerokovanie dokumentácie s orgánmi štátnej správy a s dotknutými organizáciami
               vybavenie územného rozhodnutia
               vybavenie stavebného povolenia,
               vybavenie kolaudačného rozhodnutia
               autorský dozor projektanta - vykonáva autor projektu – architekt, ktorý dozerá na súlad postupujúcej výstavby s architektonickým a technickým riešením, ktoré bolo navrhnuté v projektovej dokumentácii pre realizáciu. Vyjadruje sa k požiadavkám na zmenu materiálového a technického riešenia, poskytuje vysvetlenia potrebné na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, rieši (ak vzniknú) požiadavky na drobné dispozičné a technické zmeny. Keďže hlavný projektant najlepšie pozná všetky súvislosti navrhovanej stavby, je preto veľmi dôležité prekonzultovať ich s ním, zúčastňuje sa pri odovzdaní a preberaní stavby.


[ Stavebný dozor ]

V prípade záujmu zo strany investora vieme zabezpečiť stavebný dozor :

               stavebný dozor - Dobrý stavebný dozor je zárukou, že stavba sa zrealizuje kvalitne, načas a financie, ktoré investor do stavby vloží, použijú sa rozumne a neprekročia dohodnutý rozpočet. Kvalitný stavebný dozor má pre Vás - investora - veľký význam. Stavba je proces, ktorý vyžaduje odbornú znalosť v obore stavebníctva. Je vo Vašom záujme kontrolovať prácu dodávateľov. Aby aj Vaša stavba bola bezpečná a vyhovavala náročným predpisom sme tu my. Zabezpečíme podľa dohody pravideľnú kontrolu prác dodávateľov a zabezpečíme nápravu chýb, čím Vám ušetríme nemalé peniaze.